Náležitosti rozhodnutí

Výkon veřejné správy ředitelů škol všech zřizovatelů při přijímání ke vzdělávání ve střední škole je podle § 165 odst. 2 školského zákona rozhodováním podle správního řádu. Rozhodnutí vydává škola jako subjekt veřejné správy, nikoli její ředitel, jenž je pouze vykonavatelem veřejné správy. 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče musí obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků, kterými jsou uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (§ 68 správního řádu). 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče obsahuje dále označení uchazeče (jeho identifikace v rozsahu stanoveném v § 183 odst. 2 školského zákona), výrokovou část, odůvodnění, od kdy se uchazeč stává žákem, i předpoklady, za kterých se stává žákem (stanovené pro rozhodování o přijetí ke střednímu vzdělávání podle školského zákona). 

Odůvodnění obsahuje důvody výroku nebo výroků, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s včas podanými návrhy účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže škola jako správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví. V poučení se uvede zejména možnost odvolání proti rozhodnutí, lhůta pro jeho podání, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. 

Centrum školám pro rozhodnutí o celkovém výsledku poskytuje veškeré výsledky uchazečů, kteří jednotné didaktické testy v příslušných termínech konali. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

Na uložení rozhodnutí u provozovatele poštovních služeb po dobu 10 dnů se vztahuje § 24 správního řádu s tím, že jestliže si adresát uloženou písemnost (rozhodnutí o nepřijetí) ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Nahlížení do spisu

Nahlížení do spisu se uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 správního řádu, Podání vyjádření pak podle § 36 správního řádu. 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo