S ohledem na to, že v některých školách existuje významný převis poptávky, je pravděpodobné, že se na hranici počtu přijímaných uchazečů objeví dva nebo více uchazečů se shodným bodovým hodnocením. Může se tak stát i v případě, že do kritérií hodnocení přijímacího řízení ředitel školy zařadí kromě zákonem stanovených kritérií, tj. výsledků jednotné přijímací zkoušky a známek dosažených v předchozím vzdělávání, i další nepovinná kritéria, např. výsledky školní přijímací zkoušky či umístění v olympiádách a odborných soutěžích apod.

Aby bylo možné takovou situaci předem transparentně eliminovat, může ředitel školy do kritérií hodnocení přijímacího řízení zařadit další pomocná subkritéria, která rozhodnou o přijetí uchazeče v případě, že se umístí na shodném pořadí s dalšími uchazeči. Takovýmito pomocnými subkritérii může být např.:

  • vyšší úspěšnost v jednom z jednotných testů;
  • vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (tj. úlohách bez nabídky odpovědí) v jednotných testech;
  • vyšší úspěšnost v tzv. „komplexech úloh“ jednotných testů.

Komplexy úloh

Komplexem úloh se rozumí skupina uzavřených i otevřených úloh z jednotných testů, které ověřují určitou oblast vědomostí a dovedností uchazeče. Součástí výsledků jednotné přijímací zkoušky, které Centrum předává ředitelům škol, je i výsledek uchazečů za jednotlivé komplexy úloh, vyjádřený jako procentuální podíl dosaženého počtu bodů z maximálně dosažitelného počtu bodů za danou skupinu úloh.

PÍSEMNÝ TEST KOMPLEX ÚLOH OBLAST OVĚŘOVANÝCH VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
Český jazyk
a literatura    
A pravidla českého pravopisu
B morfologie, syntaxe, slovotvorba, lexikologie a sémantika
C porozumění textu
D literární, komunikační a slohová výchova
Matematika A čísla a početní operace
(u čtyřletých a nástavbových oborů studia také proměnné)
B závislosti a vztahy, čtení a třídění informací, práce s daty
C geometrie v rovině a prostoru
D nestandardní úlohy a problémy
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo