Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení na základě přijímací zkoušky a podkladů získaných od uchazečů v souladu s kritérii přijímacího řízení. Podklady o uchazečích získané v přijímacím řízení vyhodnocuje na základě stanovených kritérií, která byla vyhlášena ředitelem školy v souladu se školským zákonem (viz zejména § 60 odst. 1 a 2 písm. a), § 60d odst. 1 a 2 a § 62 odst. 1 školského zákona) do 31. ledna školního roku, v němž se přijímací řízení koná.

vykricnikV souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.  Naopak ale mohou rozšířit okruh dalších vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna, nad rámec stanovený ve vyhlášce č. 353/2016 Sb.

Ředitel školy

V případě 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, nejdříve však 28. dubna 2021Ředitel stanoví pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů oznamí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání zveřejňuje střední škola podle § 183 odst. 2 školského zákona na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V seznamu se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem výsledek přijímacího řízení u každého uchazeče. V případě náhradního termínu se postupuje obdobně.

V případě žádosti rodičů nebo uchazečů o vydání dokladu o výsledku přijímacího řízení škola vydá potvrzení o přijetí; před uplatněním zápisového lístku ve škole v něm informuje, že uchazeč nepotvrdil svůj úmysl vzdělávat se v dané škole podle § 60g odst. 6 školského zákona.

Výsledky z náhradních termínů jednotné přijímací zkoušky

V případě uchazečů, u kterých nebude mít střední škola k dispozici výsledky hodnocení jednotné zkoušky z řádného termínu z důvodu omluvy, ředitel školy nemůže rozhodnout o přijetí, či nepřijetí a musí počkat do okamžiku, kdy mu bude zpřístupněno hodnocení těchto uchazečů. Ředitel školy tak vytvoří seznam přijatých uchazečů jen z těch uchazečů, u kterých může vyhodnotit všechna kritéria přiímacího řízení a kteří nebudou konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín je součástí 1. kola přijímacího řízení a pro řádně omluvené uchazeče je nutné vyčlenit místa pro případné přijetí.

Po konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a po ukončení hodnocení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů, který bude reflektovat výsledky hodnocení zkoušky z náhradního termínu.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo