Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení na základě přijímací zkoušky a podkladů získaných od uchazečů v souladu s kritérii přijímacího řízení. Podklady o uchazečích získané v přijímacím řízení vyhodnocuje na základě stanovených kritérií, která byla vyhlášena ředitelem školy v souladu se školským zákonem (viz zejména § 60 odst. 1 a 2 písm. a), § 60d odst. 1 a 2 a § 62 odst. 1 školského zákona) do 31. ledna školního roku, v němž se přijímací řízení koná.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo, např. duplicitně započítat jiné pololetí.

Ředitel školy

V případě 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů CentremŘeditel stanoví pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání zveřejňuje střední škola podle § 183 odst. 2 školského zákona na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V seznamu se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem výsledek přijímacího řízení u každého uchazeče. V případě náhradního termínu se postupuje obdobně.

V případě žádosti rodičů nebo uchazečů o vydání dokladu o výsledku přijímacího řízení škola vydá potvrzení o přijetí; před uplatněním zápisového lístku ve škole v něm informuje, že uchazeč nepotvrdil svůj úmysl vzdělávat se v dané škole podle § 60g odst. 6 školského zákona.

Výsledky z náhradních termínů jednotné přijímací zkoušky

V případě uchazečů, u kterých nebude mít střední škola k dispozici výsledky hodnocení jednotné zkoušky z řádného termínu z důvodu omluvy, ředitel školy nemůže rozhodnout o přijetí, či nepřijetí a musí počkat do okamžiku, kdy mu bude zpřístupněno hodnocení těchto uchazečů. Ředitel školy tak vytvoří seznam přijatých uchazečů jen z těch uchazečů, u kterých může vyhodnotit všechna kritéria přiímacího řízení a kteří nebudou konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín je součástí 1. kola přijímacího řízení a pro řádně omluvené uchazeče je nutné vyčlenit místa pro případné přijetí.

Po konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a po ukončení hodnocení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů, který bude reflektovat výsledky hodnocení zkoušky z náhradního termínu.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.