Jednotná přijímací zkouška

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo školám výsledky z řádných termínů jednotné přijímací zkoušky.

Ve středu 19. května 2021 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo školám výsledky všech uchazečů, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v řádných termínech ve dnech od 3. do 6. května 2021.

Didaktické testy prošly před zpřístupněním výsledků školám odbornou kontrolou validační komise Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci expertního posouzení tyto komise konstatovaly, že všechny úlohy i testy jako jednotlivé celky odpovídají obsahu i formě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jsou konstrukčně v pořádku a svou náročností odpovídají požadavkům kladeným na uchazeče podle školského zákona.

Základní výsledky jednotné přijímací zkoušky

Výsledky uchazečů (průměrný procentní skór = počet dosažených bodů vyjádřený v % z maximálního bodového zisku) jsou srovnatelné s výsledky jednotné přijímací zkoušky v předchozích letech, a to jak v českém jazyce a literatuře, tak v matematice. Tato skutečnost platí i pro v médiích často zmiňované konstrukční úlohy z matematiky.

K jednotné přijímací zkoušce se v letošním roce přihlásilo téměř 84 tisíc uchazečů. Každému uchazeči, který konal testy v obou termínech, se započítával lepší výsledek z obou testů.

V rámci čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia bylo ke zkoušce přihlášeno celkem 60,9 tis. uchazečů. Všichni uchazeči, kteří podali alespoň jednu přihlášku do oboru s jednotnou přijímací zkouškou, měli možnost konat zkoušku ve dvou termínech.

Test z matematiky konalo v prvním řádném termínu 92,7 % uchazečů, test z češtiny pak 93 % všech přihlášených. Z matematiky se omluvilo 1,2 % uchazečů (742), míra omluv u zkoušky z češtiny byla srovnatelná – k náhradnímu termínu se přihlásilo 1,0 % z celkového počtu přihlášených (634 uchazečů).

V druhém řádném termínu byla účast žáků u zkoušek nižší než předchozí den – zkoušku z matematiky konalo 86,6 % uchazečů, test z češtiny pak 86,7 % přihlášených, přičemž z konání obou zkoušek se omluvilo 1,8 % uchazečů (1 117, resp. 1072). Uchazeči dosáhli v testech průměrného procentního skóru 57,9 % z češtiny a 43,2 % z matematiky.

V rámci čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia dosáhli nejlepších výsledků uchazeči o čtyřletá gymnázia, kteří v průměru získali průměrný procentní skór 71,9 % u češtiny a 58,7 % u matematiky.

Uchazeči o obory středních odborných škol získali v průměru 55,5 % bodového zisku u zkoušky z češtiny a 40,6 % u zkoušky z matematiky.

Uchazeči o obory středních odborných učilišť v průměru získali procentní skór 45,8 % z češtiny
a 31,8 % z matematiky. V rámci zkoušek na obory nástavbového studia uchazeči dosáhli v průměru 40,0 % bodového zisku z češtiny a 20,6 % z matematiky.

Do oborů šestiletých gymnázií se v letošním roce přihlásilo celkem 5,3 tis. uchazečů. Na tento typ školy tak konalo přijímací zkoušky zhruba o 2 % méně žáků než v předchozím roce.

Účast na prvním řádném termínu z matematiky i z češtiny činila 97,5 %, u 2. řádného termínu byla účast u obou zkoušek ještě nepatrně vyšší – k oběma testům se dostavilo 97,8 % všech přihlášených. Uchazeči dosáhli u zkoušky z češtiny průměrného procentního skóru 60,5 %, u zkoušky z matematiky pak získali procentní skór 50,1 %.

Z prvního dne konání se omluvilo 1 % přihlášených uchazečů (52), z 2. řádného termínu bylo omluveno 0,8 % uchazečů (34 uchazečů).

Na osmiletá gymnázia se v letošním roce přihlásilo téměř 17,5 tis. uchazečů. Jedná se však o poměrně výrazný meziroční pokles o více jak 9 %.

Jak v prvním, tak v druhém termínu se ke zkoušce dostavil srovnatelný procentuální podíl uchazečů (96,5, resp. 96,7 %). U zkoušky z češtiny uchazeči dosáhli průměrného procentního skóru 56,2 %, u zkoušky z matematiky pak 48,1 %.

V prvním náhradním termínu bude moci zkoušku konat 1,2 % uchazečů (216), druhého náhradního termínu se pak bude moci účastnit 1,3 % přihlášených (166 uchazečů).

Uchazeči, kteří se nemohli k řádnému termínu přijímací zkoušky dostavit pro vážné důvody a svoji neúčast písemně omluvili nejpozději do 3 dnů řediteli školy, popř. uchazeči, kterým bylo umožněno konat zkoušku v náhradním termínu na základě výroku XIX. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, budou moci konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu ve dnech 2. a 3. června 2021.

Ministerstvo školství stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2022

03.09.2021

Řádné termíny konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 uskuteční v polovině dubna. Náhradní termíny pak v první polovině května.

... více

Testy z náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky 2021

03.06.2021

Ve dnech 2. a 3. června se na středních školách uskutečnil náhradní termín jednotné přijímací zkoušky. Zadání testů z matematiky a z českého jazyka a literatury jsou zveřejněna na webu Centra v sekci Testová zadání.

... více

Tisková zpráva: výsledky jednotné přijímací zkoušky 2021

19.05.2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo školám výsledky z řádných termínů jednotné přijímací zkoušky.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo