Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se řadí především uchazeči se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, s poruchami učení nebo chování, chronicky nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující jejich schopnosti, uchazeči s poruchami autistického spektra atp.

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ). Vzor doporučení stanovuje vyhláška č. 353/2016 Sb. Starší formulář doporučení (dle vyhlášky 27/2016 Sb.) již není možné využít. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ.

Úprava podmínek přijímacího řízení vč. podmínek pro konání JPZ je plně v kompetenci ředitele příslušné střední školy.

Mezi možné úpravy podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky patří:

Navýšení časového limitu

Standardní časový limit pro konání jednotných testů je 60 minut pro test z českého jazyka a literatury a 70 minut pro test z matematiky. Uchazečům se SVP se vždy (v závislosti na kategorii a stupni podpůrných opatření) navýší limit o 25, 50, 75 nebo 100 %. Navýšení je vždy shodné pro oba testy, u testu z matematiky se časový limit zaokrouhluje na nejbližší vyšší číslo dělitelné 5.

Kompenzační pomůcky

Mezi kompenzační pomůcky mohou patřit např. zvýrazňovače, záložka pro udržení řádku, slovník synonym, sluchadlo, lupa nebo počítač.

Použitím kompenzačních pomůcek nesmí uchazeči vzniknout neoprávněná výhoda. Proto mezi povolené pomůcky nikdy nepatří encyklopedie, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny nebo kalkulačka.

Je-li doporučením ŠPZ povoleno využití počítače, projedná jeho vybavení uchazeč (zákonný zástupce) s ředitelem střední školy.

Úprava učebny a zkušebního místa

Uchazeči se SVP konají jednotné testy vždy odděleně od uchazečů intaktní populace, a to pouze s dalšími uchazeči se SVP, kteří mají stanoveno shodné navýšení časového limitu. Případně může doporučení ŠPZ stanovit, aby byl uchazeč v samostatné učebně.

Učebna může být dále upravena např. omezením rušivých prvků, strukturalizací prostředí (zejm. pro uchazeče s poruchami autistického spektra), může být použit stolek (lavice) s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky, uchazeč může mít k dispozici individuální přisvětlení atp.

Využití služeb podporující osoby

Podporující osobou při konání jednotných testů může být asistent pedagoga, popř. učitel střední školy, v níž se zkouška koná, tlumočník znakového jazyka či osobní asistent uchazeče.

Podporující osoba může vykonávat následující činnosti: asistenci praktickou, popř. technickou, zápis odpovědí, předčítání textu, motivování, objasňování jazykových prostředků v pokynech k úlohám a tlumočení do a z českého znakového jazyka či jiného komunikačního prostředku.

Konkrétní osobu, která má funkci podporující osoby při jednotných testech vykonávat, je nutné předem domluvit s ředitelem střední školy. Určení konkrétní osoby, která bude vykonávat tuto činnost, je plně v kompetenci ředitele školy. Zákonný zástupce či jiná blízká osoba by tuto funkci měli vykonávat jen ve zcela výjimečných případech.

Možnost alternativního zápisu odpovědí

Standardně zapisují uchazeči své odpovědi do záznamového archu. Doporučení ŠPZ může dále stanovit možnost využít i jiné způsoby zápisu odpovědí, a to přímo do testového sešitu, na volné listy papíru, nebo na PC. V takových případech následně ředitel školy zajistí přepis odpovědí do záznamového archu.

Úprava zkušební dokumentace

Formální a obsahová úprava zkušební dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. přípustná pouze u uchazečů se zrakovým postižením či znevýhodněním a u neslyšících či hluchoslepých uchazečů, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk.

Těmto uchazečům upravuje zkušební dokumentaci po formální stránce ředitel školy v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, škola má k dispozici testový sešit v otevřeném formátu a je možné, aby uchazeč pro práci s testovým sešitem využil počítač. Žáci zařazení do kategorie ZP_B mohou mít v didaktických testech některé úlohy – pro tuto skupinu smyslově nedostupné – nahrazené, nebo vynechané. Pro nevidomé uchazeče připravuje Centrum zadání v Braillově písmu.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo