Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se řadí především uchazeči se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, s poruchami učení nebo chování, chronicky nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující jejich schopnosti, uchazeči s poruchami autistického spektra atp.

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ). Vzor doporučení stanovuje vyhláška č. 353/2016 Sb. Starší formulář doporučení (dle vyhlášky 27/2016 Sb.) již není možné využít. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ.

Úprava podmínek přijímacího řízení vč. podmínek pro konání JPZ je plně v kompetenci ředitele příslušné střední školy.

Mezi možné úpravy podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky patří:

Navýšení časového limitu

Standardní časový limit pro konání jednotných testů je 60 minut pro test z českého jazyka a literatury a 70 minut pro test z matematiky. Uchazečům se SVP se vždy (v závislosti na kategorii a stupni podpůrných opatření) navýší limit o 25, 50, 75 nebo 100 %. Navýšení je vždy shodné pro oba testy, u testu z matematiky se časový limit zaokrouhluje na nejbližší vyšší číslo dělitelné 5.

Kompenzační pomůcky

Mezi kompenzační pomůcky mohou patřit např. zvýrazňovače, záložka pro udržení řádku, slovník synonym, sluchadlo, lupa nebo počítač.

Použitím kompenzačních pomůcek nesmí uchazeči vzniknout neoprávněná výhoda. Proto mezi povolené pomůcky nikdy nepatří encyklopedie, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny nebo kalkulačka.

Je-li doporučením ŠPZ povoleno využití počítače, projedná jeho vybavení uchazeč (zákonný zástupce) s ředitelem střední školy.

Úprava učebny a zkušebního místa

Uchazeči se SVP konají jednotné testy vždy odděleně od uchazečů intaktní populace, a to pouze s dalšími uchazeči se SVP, kteří mají stanoveno shodné navýšení časového limitu. Případně může doporučení ŠPZ stanovit, aby byl uchazeč v samostatné učebně.

Učebna může být dále upravena např. omezením rušivých prvků, strukturalizací prostředí (zejm. pro uchazeče s poruchami autistického spektra), může být použit stolek (lavice) s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky, uchazeč může mít k dispozici individuální přisvětlení atp.

Využití služeb podporující osoby

Podporující osobou při konání jednotných testů může být asistent pedagoga, popř. učitel střední školy, v níž se zkouška koná, tlumočník znakového jazyka či osobní asistent uchazeče.

Podporující osoba může vykonávat následující činnosti: asistenci praktickou, popř. technickou, zápis odpovědí, předčítání textu, motivování, objasňování jazykových prostředků v pokynech k úlohám a tlumočení do a z českého znakového jazyka či jiného komunikačního prostředku.

Konkrétní osobu, která má funkci podporující osoby při jednotných testech vykonávat, je nutné předem domluvit s ředitelem střední školy. Určení konkrétní osoby, která bude vykonávat tuto činnost, je plně v kompetenci ředitele školy. Zákonný zástupce či jiná blízká osoba by tuto funkci měli vykonávat jen ve zcela výjimečných případech.

Možnost alternativního zápisu odpovědí

Standardně zapisují uchazeči své odpovědi do záznamového archu. Doporučení ŠPZ může dále stanovit možnost využít i jiné způsoby zápisu odpovědí, a to přímo do testového sešitu, na volné listy papíru, nebo na PC. V takových případech následně ředitel školy zajistí přepis odpovědí do záznamového archu.

Úprava zkušební dokumentace

Formální a obsahová úprava zkušební dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. přípustná pouze u uchazečů se zrakovým postižením či znevýhodněním a u neslyšících či hluchoslepých uchazečů, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk.

Těmto uchazečům upravuje zkušební dokumentaci po formální stránce ředitel školy v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, škola má k dispozici testový sešit v otevřeném formátu a je možné, aby uchazeč pro práci s testovým sešitem využil počítač. Žáci zařazení do kategorie ZP_B mohou mít v didaktických testech některé úlohy – pro tuto skupinu smyslově nedostupné – nahrazené, nebo vynechané. Pro nevidomé uchazeče připravuje Centrum zadání v Braillově písmu.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.