V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byly pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 upraveny opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 5. ledna 2021 [PDF, 3,03 MB]. Dne 15. března 2021 byl vydán dodatek k tomuto opatření  [PDF, 1,6 MB], kterým byl posunut termín konání přijímacích zkoušek.

Na základě opatření obecné povahy byla ve školním roce 2020/2021 jednotná přijímací zkouška povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení pouze do oborů vzdělání na víceletých gymnáziích.

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia mohl o konání jednotné přijímací zkoušky rozhodnout ředitel školy. Pokud ředitel školy rozhodnul o nekonání zkoušky, informace o této skutečnosti byla součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení, zveřejněných nejpozději do 31. ledna 2021. Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání rozhodnutím ředitele školy nekonala, škola pořádala vždy školní přijímací zkoušku.

Stejně jako v předchozích letech se jednotná přijímací zkouška nekonala v oborech s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a oborech zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Dodatečné rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky

Ředitel školy mohl v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání těchto zkoušek za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání (kritéria musela být vydána nejpozději do 31. ledna 2021) a zároveň byl počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Pokud za těchto podmínek ředitel školy rozhodnul o nekonání stanovených přijímacích zkoušek, zveřejnil tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělil také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.

Podání přihlášky

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou mohl pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy.

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy mohl uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak mohl v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (jednotnou přijímací zkoušku však přesto mohl konat pouze dvakrát).

Konání jednotné přijímací zkoušky

Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které umožnilo řediteli školy rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia, upravilo pro školní rok 2020/2021 také pravidlo pro možnost konání jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech.

Čtyřleté obory vzdělání a obory nástavbového studia

V případě, že uchazeč podal dvě přihlášky do dvou různých oborů vzdělání, ve kterých se jednotná přijímací zkouška na základě rozhodnutí ředitele školy konala, konal zkoušku ve dvou termínech, a to standardně jako v předchozích letech v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu na škole uvedené jako druhé v pořadí.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bylo ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podali pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška konala.

Podal-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekonala, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška konala, nebo podal pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška konala, uchazeč konal jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení konala (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdržel pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

Šestiletá a osmiletá gymnázia

Výše uvedená výjimečná úprava neplatila pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. V případě těchto oborů se uplatnilo standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podal-li uchazeč pouze jednu přihlášku, mohl konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

Termíny konání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 3. května 2021 4. května 2021 2. června 2021 3. června 2021
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 5. května 2021 6. května 2021

Pakliže se uchazeč nemohl v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohl se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uznal, uchazeč vznikla možnost konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Na základě dodatku k opatření obecné povahy ze dne 7. května 2021  [PDF, 1,8 MB] platilo, že uchazeč hlásící se na čtyřletý obor vzdělání (nebo obor nástavbového studia), který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden termín nekonal, mohl konat zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdil do 14. května 2021 řediteli školy, ve které měl zkoušku konat, že tuto zkoušku hodlá konat v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemuseli uchazeči, který se řádně omluvili a již jim právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo.

Školní přijímací zkouška

Přijímací zkoušky se konaly v období od 3. května do 19. května 2021. Ředitel školy stanovil konkrétní termíny konání školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna 2021 a zveřejnil je na webových stránkách školy.

Pokud byla součástí přijímacího řízení zároveň jednotná přijímací zkouška a školní přijímací zkouška, ředitel školy stanovil termín školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se konala jednotná přijímací zkouška. V případě, že se školní přijímací zkouška konala distančním způsobem, mohl stanovit odlišný termín konání.

V případě, že se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele školy v daném oboru nekonala, škola organizovala vždy školní přijímací zkoušku. V tomto případě se školní přijímací zkouška nesměla konat v termínech stanovených pro jednotnou přijímací zkoušku.

Osobní přítomnost uchazečů u přijímací zkoušky

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  [PDF, 249 kB]  byla uchazečům umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (nejednalo-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou), pouze pokud

  1. neměli příznaky onemocnění COVID-19
    a
  2. doložili před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky (mohlo se jednat o test provedený školou nebo poskytovatelem zdravotních služeb). Doklad o negativním testu bylo možné nahradit dokladem o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění COVID-19 nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování. 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení výše uvedeného dokladu nezůčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně omluvil ředitel střední školy do 3 dnů od konání zkoušky, mohl konat zkoušku v náhradním termínu.

Obsah a podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládala ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Varianty testů byly různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury byl stanoven na 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti nebyla centrálně stanovena. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků.

Povolenými pomůckami při konání testů byla pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky bylo zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. února 2021 došlo i ve školnm roce 2020/2021 k navýšení času pro konání didaktických testů (o 10 minut u českého jazyka a literatury a o 15 minut u matematiky). Písemný test z českého jazyka a literatury tak trval 70 minut, test z matematiky pak 85 minut. Do výsledku přijímacího řízení se  zohledňoval pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura 70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka
Matematika 85 minut Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, měli časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. 

Kritéria hodnocení 

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání konala, byla pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy zohledňovaly i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů apod.

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. střední školy nemohly v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020, naopak bylo možné rozšířit okruh dalších vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna, nad rámec stanovený ve vyhlášce č. 353/2016 Sb.

V předchozích letech se výsledek jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení uchazečů podílel minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %). Tento minimální podíl zůstal i pro letošní školní rok zachován u oborů víceletých gymnázií. V případě přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia mohl ředitel školy rozhodnout, že výsledek zkoušky bude zohledňován v jiném poměru. Informace o tomto poměru musela být součástí jednotných kritérií přijímaní pro první kolo přijímacího řízení.

Pokud ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení přede dnem nabytí účinnosti opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (tj. před 5. lednem 2021) a jím vyhlášené skutečnosti byly v rozporu s tímto opatřením nebo se ředitel školy rozhodnul využít oprávnění stanovená v opatření, mohl dodatečně upravit kritéria přijímacího řízení do 31. ledna 2021.

Zpřístupnění výsledků

Centrum zpřístupnilo řediteli školy hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky 19. května 2021, v případě náhradních termínů 14. června 2021. Ředitel školy ukončil hodnocení přijímacího řízení a zveřejnil seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, tj. nejpozději 21. května 2021, resp. 16. června 2021.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.