Zkušební dokumentace ilustračních testů a písemných testů využitých při pokusném ověřování organizace přijímacího řízení v letech 2015 a 2016 a konání jednotné přijímací zkoušky od roku 2017 by měla sloužit zejména k rámcovému seznámení se s formální a obsahovou podobou písemných testů jednotné přijímací zkoušky.

Zpřístupněná testová zadání by rozhodně neměla být jediným zdrojem přípravy uchazečů na přijímací řízení. Písemné testy jednotné přijímací zkoušky neobsahují učivo nad rámec rámcových vzdělávacích programů. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Upozorňujeme, že testová zadání z pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 neodpovídají po obsahové stránce aktuálně platným Specifikacím požadavků a je vhodné je využít především pro představu o formální podobě testů.

Využití zkušební dokumentace pro další účely se řídí Pravidly pro možnost využití obsahu webových stránek Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání  [PDF, 550,8 kB].

Aplikace pro procvičování testů a úloh

V souvislosti s přerušením prezenční výuky na školách připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro uchazeče o studium v oborech vzdělání s maturitní zkouškou webovou aplikaci pro přípravu na jednotnou přijímací zkoušku.

Aplikace umožňuje procvičování a následné vyhodnocení testů a tematicky zaměřených skupin úloh z českého jazyka a literatury a z matematiky v podobě blízké reálnému formátu zkoušky. Uchazeči se tak mohou seznámit nejen s obsahem zadání, ale i s jeho faktickou podobou. Výborným pomocníkem pro poznání a pochopení postupů a způsobů řešení jednotlivých úloh jsou speciálně připravená vzorová řešení.

V současné době je aplikace optimalizována pro počítače. Optimalizace pro další typy zařízení proběhne do 20. května 2020.

Podmínky používání aplikace

Aplikace "Procvičování testů a úloh" a veškerý její obsah jsou chráněny jako autorská díla a/nebo databáze ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jakékoli užití aplikace či jejího obsahu jako celku i kterékoli jejich části, zejména (avšak nikoli výlučně) jejich rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, sdělování veřejnosti, vytěžování nebo zužitkování bez výslovného souhlasu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání je zakázáno. Užívání aplikace se řídí Podmínkami používání aplikace Procvičování testů a úloh a licenční smlouvou  [PDF, 125 kB]. 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo