Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ), které bylo vypracováno školeným pracovníkem speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Doporučení se vydává ve dvou vyhotoveních. Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče vyznačí informaci o doložení doporučení na přední straně přihlášky ke vzdělávání. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ.

Doporučení obsahuje zejména:

  • údaje o zařazení uchazeče do příslušné kategorie podle typu jeho znevýhodnění;
  • navýšení časového limitu pro konání přijímací zkoušky;
  • specifikaci úprav zkušební dokumentace jednotné zkoušky, případně zadání školní přijímací zkoušky;
  • ostatní uzpůsobení (výčet kompenzačních pomůcek, využití služeb podporující osoby apod.);
  • informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce s navrženými úpravami podmínek.

Vzor doporučení  [PDF, 141 kB] je stanoven přílohou č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Starší formulář doporučení (dle vyhlášky 27/2016 Sb.) bylo možné využít pouze do 31. srpna 2019.

Úprava podmínek přijímacího řízení (vč. podmínek pro konání JPZ) podle doporučení ŠPZ je plně v kompetenci ředitele příslušné střední školy.

Informovaný souhlas

Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné přijímací zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.

V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

V případě, že z doporučení vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem, jeho zákonným zástupcem a příslušnou základní školou, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V ostatních případech se informovaný souhlas uděluje ve školském poradenském zařízení.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo