Podporující osobou se rozumí fyzická osoby přítomná spolu  s uchazečem při konání přijímací zkoušky, která v souladu s doporučením školského poradenského zařízení zajišťuje činnosti stanovené v §13a odst. 2 vyhlášky č. 353/20016 Sb.

Podporující osobou při konání jednotné přijímací zkoušky může být asistent pedagoga, popř. učitel základní školy, učitel střední školy, v níž se zkouška koná, tlumočník znakového jazyka či osobní asistent uchazeče.

Konkrétní osobu, která má funkci podporující osoby při konání jednotné přijímací zkoušky vykonávat, je nutné předem domluvit s ředitelem střední školy. Určení konkrétní osoby, která bude vykonávat tuto činnost, je plně v kompetenci ředitele školy. Zákonný zástupce či jiná blízká osoba uchazeče by tuto funkci měli vykonávat jen ve zcela výjimečných případech. Činnost podporující osoby může zajišťovat 1 nebo více osob.

Pro účely přijímacího řízení může podporující osoba vykonávat tyto činnosti: 

  • praktickou asistenci uplatňovanou v případech, kdy má uchazečovo znevýhodnění závažný nepříznivý dopad na samostatné vykonávání určitých praktických úkonů, které jsou potřebné v průběhu přijímací zkoušky;
  • zápis odpovědí podle instrukcí uchazeče uplatňovaný v případech, kdy uchazeč v důsledku znevýhodnění nemůže psát nebo píše s velkými obtížemi;
  • předčítání textu podle instrukcí uchazeče uplatňované v případech, kdy znevýhodnění uchazeči neumožňuje nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi číst psaný text a uchazeč nemá možnost použít zařízení s hlasovým výstupem;
  • motivování uplatňované v případech, kdy uchazečovo znevýhodnění způsobuje obtíže při koncentraci pozornosti a časové orientaci; podporující osoba napomáhá udržet optimální pracovní chování uchazeče a jeho orientaci v čase;
  • modifikaci spočívající v objasňování jazykových prostředků v pokynech ke zkušebním úlohám, jimž uchazeč nerozumí; jde o způsob podpory určený zejména pro uchazeče neslyšící nebo uchazeče s poruchou autistického spektra;
  • technickou asistenci spočívající v zajištění funkčnosti kompenzačních pomůcek;
  • tlumočení do českého znakového jazyka nebo z českého znakového jazyka nebo do dalších komunikačních systémů, které se poskytuje uchazečům neslyšícím a hluchoslepým, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňují plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí.

Informovaný souhlas

Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné přijímací zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.

V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo