Základní informace o jednotné přijímací zkoušce

Jednotná přijímací zkouška byla ve školním roce 2021/2022 povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Informace k celkové podobě přijímacího řízení naleznete v dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dokdy bylo nutné podat přihlášku

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou mohl pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek mohl uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak mohl v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát). 

Termíny pro podání přihlášky

  1. do 30. listopadu 2021 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem)
  2. do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem) 

Kdy se jednotná přijímací zkouška konala

Jednotná přijímací zkouška se konala v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 uskutečnily v polovině dubna, náhradní termíny pak v první polovině května. 

OBOR VZDĚLÁNÍ  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia  12. dubna 2022  13. dubna 2022  10. května 2022  11. května 2022 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 19. dubna 2022 20. dubna 2022

Pokud uchazeči podali dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohli testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podal pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška konala, mohl jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

V případě, že se uchazeč přihlásil do 30. listopadu 2021 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2022 podal další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, konal jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásil do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platilo i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykonal úspěšně talentovou zkoušku.

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohli v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), měli možnost se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uznal, uchazeči mohli konat zkoušku v náhradním termínu.

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládala ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů byly různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury byl 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti nebyla centrálně stanovena, školy si však mohly minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Specifikace požadavků

Testy neobsahovaly nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování proto stačilo  dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a Národním pedagogickým institutem ČR, přizpůsobilo s ohledem na distanční způsob vzdělávání v loňském školním roce Specifikace požadavků pro školní rok 2021/2022. Úpravou Specifikací nedošlo v žádné z oblastí k nárůstu a rozšíření požadavků. Revize představovala redukci požadavků a zlepšovala jejich konkretizaci. Na základě úprav Specifikace požadavků pro zkoušku z matematiky byl v testovém sešitě didaktického testu z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání (a obory nástavbového studia) uveden text, který obsahoval druhé mocniny čísel 11–20, přibližnou hodnotu čísla π, vzorce pro rozklad kvadratických mnohočlenů na součin a vzorce pro obvod a obsah kruhu. Celkový přehled přijatých změn je k dispozici v doprovodných dokumentech ke Specifikacím. 

vzornicek

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury byl 60 minut, na test z matematiky bylo vyhrazeno 70 minutPovolenými pomůckami při konání testů byla pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky bylo zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura 60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka
Matematika 70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, měli časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací ke standardním úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Hodnocení zkoušky

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání konala, byla pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy tradičně zohledňují i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. však střední školy nemohly v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílelo nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňovala vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu. Uchazečům, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, se do celkového výsledku přijímacího řízení kromě školních kritérií započítává pouze lepší výsledek v testu z matematiky.

Centrum zpřístupnilo řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončil hodnocení přijímacího řízení a zveřejnil seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Informace pro uchazeče, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

UA 2

Pro první kolo přijímacího řízení na střední školy bylo možné podat nejvýše 2 přihlášky. Přihlášky se podávaly na tiskopisech, které byly dostupné na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo přímo na webu prijimacky.cermat.cz. Přihlášku bylo potřeba odevzdat na zvolených středních školách, přičemž bylo možné ji podat osobně v budově školy nebo zaslat na adresu školy.

Podání přihlášky

Termín pro podání přihlášky do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou byl 5. dubna 2022.

Pokud uchazeč při podání přihlášky požádal o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, jednotnou přijímací zkoušku konal pouze z matematiky. Místo zkoušky z českého jazyka konal pohovor, který prověřil jeho schopnost studovat daný obor vzdělání. Test z matematiky mohli uchazeči konat podle svého výběru v českém, anglickém nebo ukrajinském jazyce.

Úprava jednotné přijímací zkoušky

Uchazeči, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny a kteří požádali o prominutí zkoušky z českého jazyka, konali v rámci jednotné přijímací zkoušky pouze didaktický test z matematiky. Časový limit na vykonání zkoušky byl v takovém případě automaticky navýšen o 25 % na 90 minut.

Uchazečům, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, se do celkového výsledku přijímacího řízení započítával pouze výsledek v testu z matematiky. Místo zkoušky z českého jazyka uchazeč koná pohovor, který prověří jeho schopnost studovat daný obor vzdělání. 

Information in English

Iнформація українською мовою

Zdroje informací

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.