V testu z českého jazyka a literatury se pravidelně vyskytují různé typy úloh, s nimiž se vyplatí seznámit se předem. Kromě klasických uzavřených úloh (tj. úloh, kde vybíráte z nabídky čtyř odpovědí) se v testech setkáte i se specifickými typy uzavřených úloh a různými typy úloh otevřených (úloh bez nabídky odpovědi). Vybrané příklady jsou uvedeny níže.

Úlohy na vyhledávání slov v textu

Obecně platí, že za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku se neudělují záporné body. U otevřených úloh je však dobré pamatovat na to, že za chybu se považuje i nesprávná či chybějící dílčí odpověď a počet chyb se promítá do celkového hodnocení úlohy. 

Tento princip hodnocení se uplatňuje typicky u úloh, kde vaším úkolem je nalézt ve výchozím textu slova s pravopisnou chybou a napsat je pravopisně správně, nalézt zájmena apod. Výše zmíněný princip hodnocení je například možné ilustrovat na následující úloze.

CJL vyhledavani slov

V zadání úlohy je uvedeno doporučení, že byste měli uvést pouze odpovědi, u kterých jste si jisti jejich správností, tipování se u tohoto typu úlohy totiž nevyplácí – za chybu se považuje jak chybějící dílčí odpověď, tak zápis slova, které neodpovídá zadání úlohy. Níže jsou uvedeny dva modelové příklady hodnocení odpovědí dvou různých uchazečů, které nevhodnost tipování ilustrují.

BODOVÉ HODNOCENÍ ÚLOHY SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ ZAPSANÉ ŘEŠENÍ HODNOCENÍ
max. 4 body
0 chyb – 4 b.
1 chyba – 3 b.
2 chyby –2 b.
3 chyby – 1 b.
4 a více chyb – 0 b. 
tísnily,
sebevědomě,
otcovy,
vítězství 

Uchazeč 1:

tísnily,
sebevědomě,
prutké,
vítězství

1 slovo nenalezeno (otcovy), 1 slovo neodpovídá zadání (prutké) = 2 chyby
→ uchazeč 1 obdrží za tuto úlohu 2 body z celkových 4 bodů.

Uchazeč 2:

tísnily,
sebevědomě,
vítězství

1 slovo nenalezeno (otcovy) = 1 chyba → uchazeč 2 obdrží za tuto úlohu 3 body z celkových 4 bodů.

Uspořádací úlohy

Další typickou úlohou, která se v testech objevuje, je tzv. uspořádací úloha. Body za tuto úlohu lze získat pouze v případě, že všechny části textu jsou seřazeny ve správném pořadí, v ostatních případech se přiděluje 0 bodů.

CJL usporadaci uloha

Pro ilustraci opět uvádíme dva modelové příklady hodnocení odpovědí u této úlohy u dvou různých uchazečů.

BODOVÉ HODNOCENÍ ÚLOHY SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ ZAPSANÉ ŘEŠENÍ HODNOCENÍ
max. 3 body
0 chyb – 3 b.
1 a více chyb – 0 b. 
A
C
B
F
E
D
 Uchazeč 1:
A
B
C
F
E
D
Zaměněny dvě části textu = 2 chyby → uchazeč 1 obdrží za tuto úlohu 0 bodů

Uchazeč 2:

A
C
B
F
E
D

Všechny části textu jsou seřazeny správně = 0 chyb → uchazeč 2 obdrží 3 body

Svazky dichotomických úloh

V testu z českého jazyka a literatury se dále objevují tzv. svazky dichotomických úloh, tedy uzavřených úloh s nabídkou odpovědí ANO/NE. Nejčastěji se jedná o úlohy, ve kterých máte rozhodnout o správnosti tvrzení v návaznosti na výchozí text, rozhodnout, zda jsou uvedená souvětí napsána gramaticky správně apod.

Níže uvedená úloha je typickým příkladem – skládá se ze 4 podúloh, přičemž bodový zisk za celou úlohu se odvíjí od počtu správně zodpovězených podúloh.

CJL dicho

Způsob hodnocení této úlohy naleznete v níže uvedené tabulce.

BODOVÉ HODNOCENÍ ÚLOHY SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ  ZAPSANÉ ŘEŠENÍ HODNOCENÍ 
max. 2 body
4 podúlohy – 2 b.
3 podúlohy – 1 b.
2 a méně podúloh – 0b. 
ANO
NE
NE
ANO
 
Uchazeč 1:
ANO
NE
NE
ANO
U všech podúloh je uvedena správná odpověď → uchazeč 1 obdrží za tuto úlohu 2 body

Uchazeč 2:

ANO
NE
ANO
NE

U 2 podúloh je jsou uvedeny chybné odpovědi → uchazeč 2 obdrží 0 bodů

Další typy úloh

Testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury obsahují mnoho dalších typů úloh, se kterými se můžete seznámit v ilustračních testech a testech z předchozích let konání zkoušky v sekci Testová zadání k procvičování.

Úlohy z matematiky

Úlohy, které se objevují v testu z matematiky, naleznete v článku Úlohy z matematiky.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo