Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se řadí především uchazeči se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, s poruchami učení nebo chování, chronicky nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující jejich schopnosti, uchazeči s poruchami autistického spektra atp.

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ). Mezi úpravy podmínek přijímacího řízení patří např. navýšení časového limitu pro konání přijímací zkoušky, využití kompenzačních pomůcek, úpravy učebny a zkušební dokumentace, využití služeb podporující osoby či možnost alternativního zápisu odpovědí. Konkrétní úpravy jsou stanoveny v doporučení ŠPZ. Úprava podmínek přijímacího řízení včetně podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky je plně v kompetenci ředitele příslušné střední školy.

Pro účely přijímacího řízení se uchazeči se SVP dělí do kategorií podle příslušného druhu znevýhodnění.

KATEGORIE UZPŮSOBENÍ CHARAKTERISTIKA UCHAZEČŮ, NA NĚŽ SE UZPŮSOBENÍ VZTAHUJE
ZP_A Uchazeči se zrakovým postižením, kteří jsou schopni rýsovat a číst zvětšené obrázky.
ZP_B Uchazeči se zrakovým postižením, pro které je čtení složitějších obrázků a rýsování smyslově nedostupné.
ZP_BR Uchazeči se zrakovým postižením, kteří upřednostňují pro čtení a psaní Braillovo písmo.
SP Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk.
O Ostatní uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména uchazeči se specifickými poruchami učení, uchazeči s tělesným postižením, uchazeči se sluchovým postižením, kteří nejsou zařazeni v kategorii SP, uchazeči se znevýhodněním v důsledku chronického onemocnění a cílené medikace, která může ovlivnit jejich schopnosti, uchazeči s poruchou autistického spektra, uchazeči s jiným rodným jazykem než českým.

Podrobné informace k přijímacímu řízení uchazečů se SVP naleznete také v Metodické informaci MŠMT.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo